نرم افزار جامع مدیریت مالی و بازرگانی مریان

بخشهای اصلی نرم افزار :

مدیریت مالی و حسابداری

مدیریت خزانه، دریافت و پرداخت

مدیریت انبار و تدارکات خرید

مدیریت فروش، توزیع و پخش مویرگی

مدیریت منابع انسانی، حقوق و دستمزد

مدیریت اموال و دارائی ثابت

مدیریت تولید و کنترل کیفی

سیستم اتوماسیون اداری و بایگانی

سیستم مدیریت فروشگاهی

سیستم امور مشتریان و خدمات