نرم افزار باشگاه مشتریان و CRM

معرفی مشتریان با تعیین جنسیت، نوع مشتری، کلاس مشتری، گروه اصلی و فرعی، مشخصات فردی

معرفی مبدأ سرنخ و پیگیری و تغییر وضعیت سرنخ بازاریابی

معرفی و تشکیل کمپین ها و مرور آخرین وضعیت کمپین ها

معرفی شرایط تخفیف ویژه بصورت عادی، پلکانی، درصدی، ریالی، مقداری

معرفی کالاهای اشانتیون برای برقراری تخفیفات دوره ای و ویژه

تعریف امتیاز باشگاه مشتریان و در نظر گرفتن امتیاز بر مبنای میزان خرید مشتری

امکان صدور کارت مغناطیسی برای مشتریان و اعضاء باشگاه مشتریان و صدور کارت المثنی

امکان ارسال و دریافت پیامک به روشهای انبوه و فردی

امکان ارسال ایمیل بصورت انبوه و فردی

امکان راه اندازی قرعه کشی از میان مشتریان بر اساس مؤلفه های تعیین شده

گزارشات جامع امور مشتریان به همراه نمودارهای تحلیلی